Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Szociális szolgáltatások

Az Intézmény tevékenységének célja: a rászoruló lakosság körében szociális alapszolgáltatások biztosítása, valamint önként vállalt tevékenységek végzése.

Szociális alapszolgáltatások:

Étkeztetés (Szt. 62. §.) keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről szükséges gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségük miatt. 

Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §.)Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében szükséges biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A szolgáltatás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást biztosít az Intézmény.

Idősek nappali ellátása – idősek klubja – (Szt. 65/F. §. (1) bekezdés a) pontja) a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.