Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Idősek nappali ellátása

Kep_010

A nappali ellátás célja, feladata

A nappali ellátás az Szt. 65/F. §-a alapján szociális alapszolgáltatási tevékenység.

A nappali ellátás keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A szolgáltatást igénylő részére szociális, egészségi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat nyújtunk, az igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk. Biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető legyen.

A nappali ellátás szolgáltatásai különösen:

  • igény szerint tisztálkodás, mosási lehetőség biztosítása,
  • szabadidős, kulturális programok szervezése,
  • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
  • hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • érdekvédelem,
  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
  • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Szolgáltatások: mentálhigiénés tanácsadás, gyógytorna,

Programok: filmvetítés, zenehallgatás, kézműves foglalkozás, irodalmi délután, kerekasztal beszélgetés, közös sütés.

Az ellátás megkezdéséről, a fizetendő térítési díjról a Hegyvidéki Szociális Központ vezetője írásban értesíti az ellátást kérőt. A nyújtott szolgáltatás tartamáról, az igénybevétel mértékéről, az ellátotti jogokról, az együttműködés formájáról az ellátást kérő és az ellátó megállapodást köt.

A szolgáltatás, tekintettel a közösségi programokra, munkanapokon előzetesen egyeztetett esetekben, 8-18 óra között biztosított.

Az idősek nappali ellátását igénybevevők esetében az étkeztetés külön eljárással az étkeztetés alapszolgáltatás keretein belül vehető igénybe.

A nappali ellátás helyszínei:

NÉMETVÖLGY

NORMAFA

Adatkezelési tájékoztató